PDF Drukuj Email

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

 

 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizowania co najmniej jednego projektu gimnazjalnego, którego temat i wynik są wpisywane uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły.
 2. W przypadku ucznia, który brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu, uczeń lub jego rodzice wskazują, z którego projektu szkoła ma zawrzeć informację na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 3. Projekt jest realizowany w terminie do zakończenia zajęć dydaktycznych w klasie drugiej, nie później niż do dnia 15 maja. W szczególnych przypadkach termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym okresie nauki w klasie trzeciej.
 4. Czas trwania projektu jest uzależniony od problematyki i nie powinien przekraczać 3 miesięcy. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć jego realizację.
 5. Projekty edukacyjne są realizowane w grupach klasowych lub międzyklasowych liczących od 3 do 6 osób.
 6. Wychowawca, na początku każdego roku szkolnego, informuje uczniów o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.
 7. Wychowawca przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom informację o warunkach i zasadach realizacji projektu na pierwszym zebraniu we wrześniu.
 8. Wychowawca sporządza listę uczniów swojej klasy oraz wybranych przez nich tematów projektów. Monitoruje udział uczniów w pracach zespołu projektowego, przekazuje informacje rodzicom.
 9. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych oraz lista tematów są publikowane na stronie internetowej szkoły oraz są dostępne w bibliotece szkolnej.
 10. Nauczyciele – opiekunowie projektów przekazują dyrektorowi w terminie do 30 września listę tematów projektów wraz z celami i krótkim opisem. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.
 11. Uczniowie dokonują wyboru tematu projektu do dnia 15 października, co zostaje poświadczone na liście podpisem nauczyciela oraz ucznia.
 12. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.
 13. W przypadku gdy uczeń: nie zdecyduje o wyborze tematu, nie określi zespołu, w którym będzie realizował projekt, nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. choroba), opiekun projektu włącza go do określonego zespołu.
 14. Nauczyciel – opiekun projektu tworzy zespoły, starając się łączyć osoby z różnymi umiejętnościami i stylami pracy.
 15. Nauczyciel – opiekun projektu i uczeń podpisują kontrakt na początku realizacji projektu, po ustaleniu tematu, na pierwszym spotkaniu grupy projektowej, w czasie którego wspólnie ustalają: cele projektu, czas i harmonogram realizacji projektu, formy pracy, podział zadań, zasady współpracy, kryteria oceny projektu, sposób prezentacji i podsumowania projektu. Ustalenia zapisywane są w karcie realizacji projektu.
 16. Dokumentacja dotycząca projektu powinna zawierać: kontrakt z uczniem oraz kartę oceny projektu, kartę samooceny ucznia, kartę oceny prezentacji, sprawozdanie z realizacji projektu.
 17. Nauczyciel – opiekun projektu w czasie pracy nad projektem powinien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać wskazówek i konsultacji.
 18. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy z nauczycielem – opiekunem, do pomocy uczniom , jeśli wymaga Rego realizacja projektu.
 19. Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy powinny być określone przez opiekuna projektu w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 20. Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę uczniów.
 21. Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem ogólnym: uczestniczył/ nie uczestniczył i jest ustalona przez opiekuna projektu.
 22. Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z WZO. Opiekun projektu przedkłada wychowawcy informacje wymagane do ustalenia oceny zachowania.
 23. Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać ocenianiu bieżącemu z przedmiotu, zgodnie z zasadami oceniania przedmiotowego.
 24. Dyrektor szkoły decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek rodziców. W takim przypadku na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się „zwolniona”/”zwolniony”.
 25. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.
Poprawiony: piątek, 10 stycznia 2014 16:02
 

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat po kliknięciu na link. Zgoda po naciśnięciu "Agree" To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information